Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 20 2014

truskawkowykot
0011 c6f2 500
3846 8b30 500

grett:

CNV00003 by dkohara50 on Flickr.

0597 baea 500
Reposted fromsouxie souxie viacitiesofnight citiesofnight
truskawkowykot
Reposted fromweightless weightless viaprzemeksic przemeksic
truskawkowykot
3641 7b20
truskawkowykot
4019 c9bb
truskawkowykot
Reposted frombluuu bluuu viaiguana iguana
truskawkowykot
9828 c1d6
Reposted fromcaraseen caraseen viafajnychnielubie fajnychnielubie
truskawkowykot
Nie umiem, nienawidzę się rozstawać. Z nikim i z niczym, co niechcący  pokochałem.
— Mariusz Ziomecki. felieton dla Przekroju. nr 39 i ostatni.
Reposted frommietowyrower mietowyrower viaevileyes evileyes
truskawkowykot
Reposted fromscorpix scorpix vianiemanieba niemanieba
3681 7406
Reposted fromlychnis lychnis viatentego tentego
truskawkowykot
9961 366a 500
Reposted fromproof proof viaantoinette antoinette
truskawkowykot
Reposted fromscianizm scianizm viaevileyes evileyes
truskawkowykot
truskawkowykot
Poczułam, że strasznie mnie do niego ciągnie. I strasznie mi nie wolno.
— Z cyklu:Umiejętnie bezczelni faceci poniewierają nam umysły
Reposted fromraspberryjam raspberryjam viacelebration celebration
truskawkowykot
4231 16cd
Reposted fromscorpix scorpix viaevileyes evileyes
5222 8fb6
Reposted fromfloe floe viajoannna joannna
truskawkowykot
5868 24a5
Reposted fromflamesoflove flamesoflove viajudyta judyta
truskawkowykot
truskawkowykot
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl